foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Statut

Statut Stowarzyszenia na rzecz turystyki regionalnej „Z kopyta przez Warmię i Mazury”,
z siedzibą w Olsztyn 10-950 Staromiejska 1/13 .

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.   Stowarzyszenie na rzecz turystyki regionalnej „Z kopyta przez Warmię i Mazury”,
         zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
§ 2.   Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 3.    Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Polski z siedzibą w Olsztynie 10-950
         Staromiejska1/13
§ 4.  
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
           spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5.    Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
         szczegółowych.

§ 6.   Wykreślono.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7. Celem Stowarzyszenia jest:

   1. Prowadzenie i promowanie hippiki  turystyki konnej, turystyki wodnej agroturystyki,
       rekreacji oraz hipoterapii.
   2. Ochrona środowiska.
   3. Inicjowanie, organizacja imprez jeździeckich i hodowlanych.
   4. Rozpowszechnianie wiedzy o koniu, turystyce konnej, przyrodzie oraz historii Polski, z
       zaznaczeniem historii i tradycji regionalnej Warmii i Mazur.
   5. Wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie w dobrym stanie szlaków konnych,
       organizowanie infrastruktury niezbędnej dla turystyki konnej i wodniackiej w
       szczególności baz noclegowych, miejsc postojowych oraz baz żywieniowych dla zwierząt.
   6. Szkolenie i dobór zwierząt dla potrzeb turystyki konnej, agroturystyki, rekreacji, sportu
       oraz hipoterapii.
   7. Tworzenie i wdrażanie standardów edukacji i treningu w zakresie jazdy konnej.
   8. Popularyzacja zajęć psychoterapeutycznych i treningu personalnego przy użyciu konia –
       Coaching.
   9. Kultywowanie i popularyzowanie kultury jeździeckiej.
10. Odnowienie tradycji jeździeckich.
11. Integracja środowiska hodowców koni i jeźdźców
12. Propagowanie działalności społecznej i charytatywnej
13. Promowanie i organizacja wolontariatu.

§ 8    Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

       Sekcje: sportową, turystyczną, hipoterapeutyczną, wodniacką hodowlaną oraz klub jeździecki. Sekcje oraz klub są organem doradczym i /lub wykonawczym dla potrzeb realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

   1. Prowadzenie małej ligi jeździeckiej
   2. Organizowanie imprez o charakterze publicznym, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz
    uczestnictwo w tego rodzaju imprezach.
   3. Organizowanie wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem jeździectwa i wodniactwa.
   4. Organizowanie wypoczynku dla środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
   5. Organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów.
   6. Wytyczanie szlaków konnych i wodnych, organizowanie infrastruktury niezbędnej dla
    turystyki konnej i wodniackiej, w szczególności baz noclegowych, miejsc postojowych
    oraz baz żywieniowych dla zwierząt.
   7. Wydawanie czasopism, informatorów, materiałów szkoleniowych, materiałów
       propagujących dorobek twórczy oraz prowadzenie innej działalności wydawniczej.

8. Organizacje krajowej i zagranicznej wymiany doświadczeń, prowadzenie współpracy
       z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami o pokrewnych zadaniach        
       statutowych,
   9. Promocję zdrowego stylu życia w celu poprawy kondycji fizycznej, zajęcia sportowe
      rekreacyjne.
10. Współpracę z jednostkami administracji publicznej.
11. Realizowanie zleconych zadań publicznych zgodnych celami statutowymi Stowarzyszenia.
12. Inspirowanie działań
na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony krajobrazu.
13. Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z osiąganiem celów statutowych
      Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i ogólnie obowiązującymi przepisami.
14. Wszelkie inne formy działania dozwolone prawem, a sprzyjające realizacji statutowych
     celów Stowarzyszenia.
15. Udział w związkach stowarzyszeń.
16. Aktywne pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby realizacji celów statutowych
      Stowarzyszenia.

§ 9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach
     określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
       Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do
      podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

         2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11. 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

             1) Członków zwyczajnych ,
             2) Członków wspierających.

§ 12. 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
             czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.

        2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością
             Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
             Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

         3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na    
             podstawie pisemnej deklaracji.

§ 13. 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o
   skreśleniu z listy członków.

2.  Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
3) Niewystępowania w imieniu Stowarzyszenia bez zgody zarządu.

§ 14. 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada
           prawa określone w § 13 ust. 1 pkt. 2 i 3

2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych
     władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2.

§ 15. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
   Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.
2) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
   składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający
   12 miesięcy.
4) Na wniosek członka Stowarzyszenia lub członka Zarządu Stowarzyszenia, wobec
     rażących zachowań mających negatywny wpływ na wizerunek i funkcjonowanie
     Stowarzyszenia,
członek tak może zostać usunięty bez zgody, po przegłosowaniu
     większością głosów na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia bezwzględną
     większością głosów 2/3

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i4 orzeka Zarząd podając przyczyny
     skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego
     Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
     określone w ust. 3 

                                                                     Rozdział IV
                                                            Organy Stowarzyszenia
§ 16. 1. Władzami Stowarzyszenia są:

               1) Walne Zebranie Członków,
               2) Zarząd,
               3) Komisja Rewizyjna,
§ 17. 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór
             odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych
             członków Walnego Zebrania Członków.
         2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez
             nieograniczoną liczbę kadencji.
         3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
             większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
             członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.
         4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną
             większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
             członków (kworum).
§ 18.  W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w
           trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie
           wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 19. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

         2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
             1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
             2) z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§ 20. 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
         2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30
             kwietnia każdego roku.
         3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
         4. Obradami Walnego Zebrania kieruje: przewodniczący, sekretarz, członkowie.
         5. Przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania wybierani są w głosowaniu jawnym,


             bezwzględną większością obecnych członków na czas trwania posiedzenia spośród
             członków Stowarzyszenia, niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
         6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania
             Członków.
         7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych
             przypadkach:
               1) Zarząd,
               2) Komisja Rewizyjna,
               3) 1/3 członków Stowarzyszenia.

         8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia
             członków, co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania, z zastrzeżeniem zawartym
             w ustępie 10 niniejszego paragrafu. Formą powiadomień mogą być również: e-mail,
             SMS, komunikat na stronach i portalach Stowarzyszenia np.- facebook
         9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
             większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
       10. W przypadku braku kworum następny termin Walnego Zebrania Członków ustalony
             jest na jedną godzinę po pierwszym terminie i obowiązuje bez względu na ilość
             zebranych członków. Uchwały podejmuje się wówczas zwykłą większością głosów.

§ 21.   Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

           1. uchwalenie statutu i jego zmian,
           2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
           3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
           4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
          5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
         6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
           7. rozpatrywanie wniosków członków Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 22. 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami
           Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
             przed Walnym Zebraniem Członków.

         2. Zarząd składa się z co najmniej 3 członków.
         3. Skreślono

         4. Jeżeli Zarząd liczy powyżej 7 członków, może ze swego grona powołać Prezydium.
             W skład Prezydium wchodzą:

           a)  Przewodniczący Prezydium
           b) Wiceprzewodniczący Prezydium
           c)  Sekretarz Prezydium

         5. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami
             Zarządu. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.
         6. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
         7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.

§ 23.    Do zakresu działania Zarządu należy:

         1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
         2. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
         3.
Sprawowanie nadzoru nad majątkiem,
         4. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
             i ruchomego,
       5. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w kwocie określonej przez
           Walne Zebranie Członków,
         6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
       7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
       8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
       9. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
   10. Zaciąganie zobowiązań finansowych.


Komisja Rewizyjna

§ 24. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli    
             nad jego działalnością.

         2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 25.    Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

         1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
         2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
         3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
             stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a
             także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
         4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w
             terminie ustalonym statutem,
         5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
            udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
         6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§ 26. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
             Stowarzyszenia.

        2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 27.     W przypadkach określonych w § 25 pkt 3 i 4 Walne Zebranie Członków winno być
             zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie
             Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 28.    Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 29. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

                1) Składki członkowskie,
               2) Darowizny, zapisy i spadki,
               3) Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej
                   działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
                4) Dotacje

         2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
             Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w
             ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
             Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
         3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z
             obowiązującymi przepisami.

§ 30. 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i
             obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy trzech członków
             Zarządu: Prezesa,  v-ce Prezesa oraz Skarbnika.
         2. Wykreślono.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31. 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
             Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości
             2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do
             głosowania.

         2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
             sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
         3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych
             w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7
             kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z
             późniejszymi zmianami).

_______________________________

Przypis:
Treść statutu reguluje art. 10 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami, patrz też: art. 42 ust. 1 powołanej ustawy).

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich wykorzystania. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk